Overige verbonden partijen

Sport.Gouda B.V.

Openbaar belang en visie

Sport.Gouda is het sportbedrijf van de gemeente Gouda.

De kernactiviteiten bestaan uit het op economisch verantwoorde wijze beheren en exploiteren van sportaccommodaties en het ontwikkelen van het verzorgen van sport- en activiteitenprogramma’s ten behoeve van inwoners van Gouda en de regio.

De gemeente Gouda is enig aandeelhouder en is tevens de grootste opdrachtgever, waarbij de opdracht is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst.

Ontwikkelingen 2018 en eventuele risico's

In 2017 wordt een besluit genomen over de verlenging van de concessie aan Sport.Gouda, die per 1 januari 2018 afloopt.

Meer informatie: www.sportgouda.nl

Cyclus N.V.

Openbaar belang en visie

Cyclus verzorgt voor Gouda de afvalinzameling en besteedt voor acht gemeenten in de regio de afvalverwerking aan.

Daarnaast zorgt Cyclus voor het schoonhouden van de openbare ruimte en de gladheidbestrijding in Gouda en voert zij deels taken voor het dagelijks beheer van de openbare ruimte uit.

Cyclus draagt op deze wijze bij aan de doelstellingen van programma 6 Duurzaamheid en Stedelijk beheer.

Ontwikkelingen 2018 en eventuele risico's

De taken op het gebied van dagelijks beheer van de openbare ruimte worden, na een besluit van de AVA, afgebouwd. Dit proces moet uiterlijk 1 januari 2019 afgerond zijn. Cyclus focust zich in de toekomst op afval inzameltaken en afval-verwerkingstaken.

Voor deze transitie zijn de statuten aangepast en hebben aandeelhouders meer zeggenschap gekregen. Het huidige afvalinzamelcontract met Cyclus loopt tot 1 januari 2019.

Op 1 januari 2017 zijn het dagelijks beheer van Bomen, Asfalt en de Havendienst van Cyclus naar Gouda teruggekomen. Deze werkzaamheden worden nu in regie door externe marktpartijen uitgevoerd.

Het beheer van groen, water, verkeerslichten en speellocaties komt vanaf 1 januari 2018 weer onder aansturing van Gouda.

Meer informatie: www.cyclusnv.nl

Oasen N.V.

Openbaar belang en visie

Oasen is het drinkwaterbedrijf dat inwoners van Gouda en een groot aantal andere gemeenten in het Groene Hart van drinkwater voorziet. Gemeenten zijn de aandeelhouders vanwege het belang van een goede drinkwatervoorziening voor burgers. Kernactiviteiten zijn het winnen, zuiveren, distribueren en verkopen van drinkwater.

De werkzaamheden van Oasen hebben geen directe link met de doelstellingen van de gemeente in de programmabegroting. Er is uiteraard wel sprake van een algemeen belang dat er op een efficiënte, effectieve en duurzame wijze wordt voorzien in drinkwater voor onze inwoners. Als aandeelhouder heeft de gemeente stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Ontwikkelingen 2018 en eventuele risico's

Medio 2017 is ook in het Gouds drinkwater de chemische stof GenX aangetroffen. Alhoewel de wettelijke normen niet worden overschreden, bestaat een risico dat Oasen op termijn maatregelen moet nemen die leiden tot (onverwachte) investeringen.

Meer informatie: www.oasen.nl

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Openbaar belang en visie

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor burgers. Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van de kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. Gevolg is dat de BNG financieringsmiddelen aan decentrale overheden kan aanbieden tegen zeer scherpe prijzen. Als aandeelhouder heeft de gemeente stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders

Ontwikkelingen 2018 en eventuele risico's

In het kader van Basel-III zal de BNG haar reserves in 2019 moeten verhogen. Over de uiteindelijke hoogte daarvan wordt overleg gevoerd met de Europese Centrale Bank. Dit zou gevolgen kunnen krijgen voor de winstbestemming van de BNG; risico hierbij is dat de jaarlijkse dividenduitkering aan de gemeente onder druk kan komen te staan. Het risico is echter nog niet te kwantificeren.

Meer informatie: www.bngbank.nl

Coöperatie ParkeerService U.A

Openbaar belang en visie

ParkeerService is in maart 2017, in opdracht van de gemeente Gouda, gestart met de uitgifte van parkeervergunningen voor bewoners en bedrijven. Bewoners kunnen snel en gemakkelijk een vergunning aanvragen via het E-loket. In de loop van 2017 en navolgende jaren worden meer parkeertaken van de gemeente overgedragen aan ParkeerService.

Ontwikkelingen 2018 en eventuele risico's

In 2018 wordt uitvoering gegeven aan een verbeterde governance, transitie van de organisatiestructuur, kostprijsmodel en herverdeling indirecte kosten.

De coöperatie kende in 2016 een niet sluitende begroting. Omdat het hier een coöperatie ParkeerService U.A. betreft (uitgesloten aansprakelijkheid) en geen deelname is betaald, is er geen financieel risico. Er is hooguit sprake van een continuïteitsrisico wanneer de coöperatie in (financiële) problemen zou geraken.