Stand en verloop voorzieningen

Hieronder volgt een overzicht per programma van het geprognosticeerde verloop van de voorzieningen. Hierin zijn de beginstanden, de mutaties en de eindstanden voor de periode 2018-2021 opgenomen. Aanvullend is op grond van wettelijke voorschriften in de bijlagen een overzicht opgenomen met een specificatie per voorziening.

Programma 1 Economie en stadsmarketing

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

1.452

1.292

2.292

2.322

Vermeerderingen

932

2.055

943

935

Verminderingen

1.092

1.055

913

832

Stand per 31 december

1.292

2.292

2.322

2.425

Programma 4 Jeugd, onderwijs en sport

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

217

209

201

192

Vermeerderingen

139

97

208

117

Verminderingen

147

105

217

125

Stand per 31 december

209

201

192

184

Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

75

75

75

75

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

75

75

75

75

Programma 6 Duurzaamheid en stedelijk beheer

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

16.348

20.396

24.780

20.137

Vermeerderingen

6.693

6.878

7.210

8.515

Verminderingen

2.645

2.494

11.853

11.895

Stand per 31 december

20.396

24.780

20.137

16.757

Programma 8 Veiligheid en bestuur

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

7.683

7.520

7.495

7.395

Vermeerderingen

103

173

173

173

Verminderingen

266

198

273

193

Stand per 31 december

7.520

7.495

7.395

7.375

Programma 21 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

118

159

140

181

Vermeerderingen

43

43

43

42

Verminderingen

2

62

2

2

Stand per 31 december

159

140

181

221

Totaal programma's

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

52

52

52

52

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

52

52

52

52

Programma 1 Economie en stadsmarketing

De onder programma 1 opgenomen voorzieningen betreffen twee onderhoudsvoorzieningen. Het gaat hierbij om planmatig onderhoud van gemeentelijke gebouwen en objecten en het verhuurdersonderhoud van de schouwburg. De jaarlijkse dotaties aan deze voorzieningen worden elk jaar aangewend voor de onderhoudskosten van deze panden, die gebaseerd zijn op de meerjarige technische onderhoudsplanningen.

Programma 4 Jeugd, onderwijs en sport

De onder programma 4 opgenomen voorziening is een onderhoudsvoorziening. Het gaat hierbij om planmatig onderhoud van gemeentelijke onderwijsgebouwen.

Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling

Het gaat hier om de voorziening civieltechnische werken en plankosten Jan Verswollezone.

Programma 6 Duurzaamheid en stedelijk beheer

De onder programma 6 opgenomen voorzieningen zijn de voorziening groot onderhoud openbare ruimte, de voorziening onderhoud stationsgarage, de voorziening verwerking afvalstoffen en de voorziening riolering. De voorzieningen riolering en verwerking afvalstoffen zijn egalisatievoorzieningen.

Programma 8 Veiligheid en bestuur

De onder programma 8 opgenomen voorzieningen zijn de voorziening groot onderhoud brandweerkazerne, voorziening deelname grondbank Zuidplas en de voorziening pensioenaanspraken (voormalig) wethouders.

Programma 21 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Onder dit programma vallen de voorzieningen verlofsparen, flankerend beleid OptimaForma, pijporgel aula begraafplaats en onderhoud Huis van de Stad.