Financiering

De ontwikkeling van de financieringspositie is bepalend voor de toekomstige ontwikkeling van de omvang van de leningenportefeuille (het lange vreemd vermogen). Uit de onderstaande investerings- en financieringsstaat blijken de verwachte financieringstekorten voor de jaren 2018 tot en met 2021. Deze tekorten worden afgedekt door middel van het aantrekken van kasgeldleningen (kort vreemd vermogen).

Gedetailleerde informatie over financiering, treasury, leningenportefeuille etc. is opgenomen in de zogenaamde paragraaf financiering binnen deze programmabegroting.

Bedragen * € 1.000

ultimo 2018

ultimo 2019

ultimo 2020

ultimo 2020

INVESTERINGEN

(Im) materiele vaste activa

363.517

367.302

362.147

356.536

Financiële vaste activa

14.168

13.424

14.556

16.982

Totaal vaste activa

377.685

380.727

376.702

373.518

Onderhanden werk (grondexploitaties)

14.700

6.696

3.371

4.477

TOTAAL VASTE ACTIVA EN ONDERHANDEN WERK

392.385

387.423

380.073

377.995

FINANCIERING

Eigen vermogen:

Algemene reserve (inclusief reserve Sociaal Domein,reserve 3D's en Egalisatiereserve Openbare ruimte)

28.851

30.332

32.368

35.021

Bestemmingsreserves

16.140

16.126

16.124

16.123

Vreemd vermogen:

Voorzieningen (inclusief voorzieningen grondexploitaties)

37.703

41.535

36.354

33.089

Opgenomen langlopende geldleningen

285.043

284.485

277.179

274.425

TOTAAL FINANCIERINGSMIDDELEN

367.738

372.477

362.025

358.658

FINANCIERINGSTEKORT (+) OF OVERSCHOT (-)

24.647

14.945

18.048

19.337