Gemeenschappelijke regelingen

Regio Midden-Holland

Openbaar belang en visie

De Regio Midden-Holland is een samenwerkingsverband tussen Krimpenerwaard, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Gouda. De focus ligt op regionale beleidsvorming en strategische belangenbehartiging van de aangesloten gemeenten rondom een vijftal inhoudelijke programma’s.

1. Natuur, Water en Recreatie

2. Sociaal Domein

3. Verkeer en Vervoer

4. Ruimte en Wonen

5. Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt

Eerder is een strategische agenda vastgesteld waarin per programma een aantal speerpunten is benoemd. Het betreft onder andere het zorgen voor kwetsbare inwoners en het stimuleren van innovatie en duurzaamheid voor ondernemers. Daarnaast gaat het over het realiseren van een aantrekkelijke woon- en werkomgeving, het stimuleren van recreatie en zorgen voor een goed bereikbare regio.

Om deze doelstellingen te bereiken stellen alle deelnemende gemeenten jaarlijks geld beschikbaar voor de netwerksamenwerking, namelijk € 1,76 per inwoner (zie hiervoor de programmabegroting 2018-2021 van de regio Midden-Holland). Voor Gouda komt dit in 2018 neer op een bedrag van € 125.293.

Ontwikkelingen 2018 en eventuele risico's

Evaluatie netwerksamenwerking

In 2017 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de vernieuwde netwerksamenwerking die sinds eind 2015 invulling krijgt. Op basis daarvan is vastgesteld dat de inhoud voorop staat en dat er kansen liggen om de regionale samenwerking op dit punt verder te brengen. De colleges van de vijf betrokken gemeenten zetten in op een uitvoeringsagenda per programma. Ze willen de (project)voorstellen die hieruit voortvloeien met een specificatie van de deelnemende gemeenten en de financiële gevolgen ter goedkeuring aan de raden voorleggen.

Verder dient conform de netwerkgedachte het schaalniveau te passen bij de opgave: de samenwerkingsbehoefte bepaalt in welke samenstelling van gemeenten en op welke schaal een onderwerp opgepakt wordt. Daarbij wordt ook specifiek gekeken naar kansen om slimmer en efficiënter te vergaderen en de aansluiting met Alphen en Woerden (AGW) alsook de metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) verder te versterken. Voor programma 5 (natuur, water en recreatie) zal vanaf 2018 het AGW-schaalniveau als vertrekpunt dienen.

Tot slot onderstrepen de colleges dat de structuur van de samenwerking volgt op de inhoud. De verwachting is dat het belang van de formele gemeenschappelijke regeling verder zal afnemen en dat na verloop van tijd moet blijken of deze hulpconstructie nog meerwaarde heeft.

Meer informatie: www.regiomiddenholland.nl.

Omgevingsdienst Midden-Holland

Openbaar belang en visie

De ODMH draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doet zij door uitvoering van milieu- en bouw-en woningtoezichttaken in opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland. De basistaken van de ODMH voor de gemeente Gouda omvatten vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu- en bouw- en woningtoezicht. Daarnaast voert de ODMH (wettelijke en niet- wettelijke) specialistische taken op het gebied van milieu en duurzaamheid uit. Hierbij hoort ook advisering, ontwikkeling en uitvoering van duurzaamheidsbeleid en milieuaspecten van ruimtelijke plannen. De ODMH draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doet zij door uitvoering van milieu- en bouw- en woningtoezichttaken in opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

Ontwikkelingen 2018 en eventuele risico's

Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet zal naar verwachting in 2020 in werking treden. De Omgevingswet bundelt tientallen (delen van) wetten, besluiten en regelingen op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water tot één Omgevingswet. In 2018 zal duidelijk worden wat er precies gaat veranderen. De wijziging van de Wet geluidshinder (Swung 2) kent een eigen wetgevingstraject, maar zal uiteindelijk ook worden opgenomen in de Omgevingswet.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De invoering van het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt in de loop van 2018 verwacht. Doel is om opdrachtgevers een sterkere positie te geven bij eenvoudige nieuwbouw en seriematige verbouw. De privatisering heeft betrekking op aspecten uit het Bouwbesluit. Aspecten die samenhangen met ruimtelijke ordening, welstand en omgevingsveiligheid worden niet geprivatiseerd en blijven dus onder de bevoegdheid van de overheid vallen. In 2018 zal het in de eerste fase gaan om bouwwerken met een laag risico die seriematig worden uitgevoerd, zoals woningen, kleine woongebouwen en eenvoudige bedrijfsgebouwen. Na drie jaar vindt een evaluatie plaats en zullen ook bouwwerken met een middelgroot risico (zoals bibliotheken en woongebouwen tot 70 meter hoog) onder de nieuwe wet vallen. Daarna volgen bouwwerken met een hoog risico. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt eveneens opgenomen in de toekomstige Omgevingswet.

Meer informatie: www.odmh.nl

Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

Openbaar belang en visie

De Groenalliantie behartigt de bovengemeentelijke belangen van het beheer en de ontwikkeling van groengebieden. Het behoud en de versterking van de groen- en recreatieve verbindingen, de landschappelijke kwaliteiten van en de biodiversiteit binnen de groengebieden, alsmede de bevordering van de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht maken er ook onderdeel van uit.

De Groenalliantie werkt aan de verhoging van de kwaliteit van haar recreatiegebieden en routestructuren zodat beter wordt aangesloten op de behoeften en wensen van recreanten. De Groenalliantie behartigt de bovengemeentelijke belangen van het beheer en de ontwikkeling van groengebieden. Het behoud en de versterking van de groen- en recreatieve verbindingen, de landschappelijke kwaliteiten van en de biodiversiteit binnen de groengebieden, alsmede de bevordering van de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht maken er ook onderdeel van uit. De Groenalliantie werkt aan de verhoging van de kwaliteit van haar recreatiegebieden en routestructuren zodat beter wordt aangesloten op de behoeften en wensen van recreanten.

Ontwikkelingen 2018 en eventuele risico's

In 2018 wordt het beheer van de groengebieden volgens overeenkomst uitgevoerd door Staatsbosbeheer; de Groenalliantie moet besluiten of zij deze samenwerking vanaf 2019 wil voortzetten. 2018 wordt het eerste jaar dat de Groenalliantie zonder deelname van de provincie functioneert; de gemeente Alphen is per 1 januari 2017 uitgetreden. Op termijn betekent dit minder zekere inkomsten vanuit de provincie.

In 2018 worden de laatste grote investeringen gedaan in het deel Krimpenerwaard.

Voor het deel Reeuwijkse Plassen e.o. wordt in 2018 gestart met grotere investeringen om de gebieden up-to-date, beter beleefbaar en aantrekkelijker te maken.

De ontwikkeling van het Landalpark bij de Reeuwijkse Hout verloopt voorspoedig en levert veel bezoekers op. De gasten trekken er op uit in de omgeving waarvan ook Gouda profiteert.

Meer informatie: www.heerlijkbuiten.nl/natuur-en-recreatieschappen/groenalliantie-midden-holland.

Streekarchief Midden-Holland (SAMH)

Openbaar belang en visie

Het Streekarchief Midden-Holland (SAMH) bewaart conform de Archiefwet de archieven van de besturen en ambtelijke instellingen van de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan de IJssel, Waddinxveen, Zuidplas en het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland.

SAMH fungeert als historisch documentatiecentrum voor de deelnemende gemeenten en bewaart historisch belangwekkende archieven van talloze particuliere instellingen en bedrijven. Daarbij speelt het archief een belangrijke rol in de promotie van de cultuurhistorie van Gouda. De studiezaal bevindt zich in de Chocoladefabriek in Gouda.

Ontwikkelingen 2018 en eventuele risico’s

SAMH werkt aan het opzetten van een e-depot voor digitale archivering. Doordat steeds meer gemeenten overgaan tot digitaal werken, zullen uiteindelijk de archiefstukken in dit e-depot moeten worden opgenomen.

Binnen de gemeenschappelijke regeling wordt door de deelnemende gemeenten en SAMH gewerkt aan een beleidsvisie en de huidige en toekomstige rol van de archiefinstelling.

Meer informatie: www.samh.nl

Promen

Openbaar belang en visie

Promen voert voor de gemeente Gouda de Wet sociale werkvoorziening (WSW) uit via een gemeenschappelijke regeling. Kerntaak is het bieden van betaald werk en ontwikkelmogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking met een WSW-indicatie. Daarnaast voert Promen in opdracht van de gemeente activiteiten uit voor werkzoekenden die ondersteuning op grond van de Participatiewet ontvangen.

Ontwikkelingen 2018 en eventuele risico's

In 2018 gaan de nieuwe regionale afspraken over de toekomst in.

Voor de WSW gaat Promen toewerken naar een kostprijsmodel op basis van realistisch begroten. De risico’s op een mismatch met de rijksfinanciering worden daarmee scherper zichtbaar en er kan beter op gestuurd worden. Voor Promen ontstaat er meer continuïteit in de bedrijfsvoering. Bij de toekomstdiscussie is afgesproken dat Promen actief stuurt op vermindering van de overhead en directe personeelskosten in lijn met de afbouw van de WSW en de daarover rapporteert in hun begrotings- en jaarstukken.

Voor de Participatiewet-activiteiten geldt dat deze vanaf 2018 worden geïndividualiseerd per gemeente. Kosten en baten worden dan niet meer via de gemeenschappelijke regeling verrekend. Voor de eerste jaren geldt een afbouwende financiële garantie om de overgang financieel stabiel te maken.

De bijdrage van Gouda aan Promen verloopt via verschillende geldstromen (WSW-bijdrage, exploitatietekortbijdrage en Participatiewet-activiteiten). De consequenties van de overgang naar een kostprijsmodel en de individualisering van de Participatiewet-activiteiten per gemeente, kan betekenen dat de omvang en de verdeling over de verschillende geldstromen zal gaan wijzigen. In het Ondernemingsplan voor 2018 zal Promen naar verwachting dit najaar een begrotingswijziging aanbieden voor 2018.

Meer informatie: www.promen.nl

Bedrijvenschap Regio Gouda

Openbaar belang en visie

Het Bedrijvenschap Regio Gouda is een zelfstandige organisatie waarin de gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas op gelijkwaardige basis samenwerken. Het bedrijvenschap ontwikkelt het regionale bedrijventerrein Gouwe Park van 45 ha netto.

Ontwikkelingen 2018 en eventuele risico's

Het bedrijvenschap richt zich primair op de verkoop en het beheer van de niet-verkochte kavels. Er dient nog ca 14 ha te worden verkocht. De begroting 2018-2019 voorziet in een geleidelijke uitgifte van alle gronden tot 2020. Het risico op een lager uitgiftetempo is aanwezig door wensen die omliggende gemeenten hebben ten aanzien van het ontwikkelen van eigen bedrijventerreinen. Daardoor kunnen de resultaten onder druk komen te staan. De grondexploitatie blijft ook bij uitloop naar verwachting positief. Na verkoop van alle gronden zal de gemeenschappelijke regeling worden ontbonden.

Meer informatie: www.gouwepark.nl

Grondbank RZG Zuidplas

Openbaar belang en visie

De Grondbank is een samenwerking tussen de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Rotterdam, Zuidplas, Waddinxveen en Gouda. De Grondbank heeft in de periode 2004-2011 strategische grondposities verworven in de Zuidplaspolder voor een integrale gebiedsontwikkeling. De gemeente Gouda heeft een belang van 6% in de grondbank. Vanwege de economische terugval zijn daarna de grondaankopen beëindigd. Nu voert de grondbank een beleid, gericht op verkoop van de verworven gronden. De deelnemers aan de Grondbank richten zich op een zo gunstig mogelijke waardeontwikkeling van de gronden. Daartoe wordt jaarlijks een uitnamestrategiekader opgesteld met daarin de beoogde fasering en grondprijzen.

Ontwikkelingen 2018 en eventuele risico's

De regeling en dus de participatie van de gemeente Gouda loopt tenminste tot het jaar 2020. Verwacht wordt echter dat niet alle gronden dan in ontwikkeling genomen dan wel verkocht zullen zijn. De grondbank doet bij de wettelijk vereiste herziening van de gemeenschappelijke regeling een voorstel voor de verlenging van de looptijd. Door zwakke marktomstandigheden in eerdere jaren ligt de marktwaarde van de gronden sinds 2012 onder de boekwaarde. De deelnemers hebben voor dit verwachte verlies een voorziening getroffen en besloten de rentelasten zelf te dragen naar rato van hun belang. De gronden worden elk jaar opnieuw getaxeerd om te komen tot een juiste waardering.

Zolang de gronden niet verkocht zijn, deelt de gemeente in het risico op de grond. Een belangrijke factor voor de waarde is de woningbouwvraag. In 2018 wordt onderzocht welk woningbouwprogramma wenselijk is in de Zuidplas en hoe de waarde van de aangekochte gronden kan worden behouden. Een kleinschalige ontwikkeling zal effect hebben op de waardebepaling van de gronden in bezit van de Grondbank. Een grootschalige ontwikkeling zal mogelijk effect hebben op de ontwikkeling van Westergouwe.

Een tweede risico zijn de nog vast te stellen regels omtrent de waardering van de gronden. Een wijziging van de waarderingsregels kan forse invloed hebben op de vermogenspositie van de grondbank en daarmee voor het aandeel van de gemeente Gouda.

Meer informatie: www.ontwikkelingzuidplaspolder.nl

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)

Openbaar belang en visie

De RDOG HM bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de burgers in de regio Hollands Midden in normale en crisisomstandigheden. Daarnaast zet de RDOG HM zich in om effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken.

De RDOG HM doet dit door de belangen te behartigen van de gemeenten die aan de gemeenschappelijke regeling deelnemen op het terrein van de openbare gezondheidszorg, volksgezondheid en ambulancezorg.

De RDOG HM geeft uitvoering aan drie diensten: de GGD (Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst), GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) en RAV (Regionale Ambulance Dienst).

De werkzaamheden lopen uiteen van structurele en preventieve maatregelen tot aan de voorbereiding op

gezondheidsbedreiging en effectief optreden bij een daadwerkelijke gezondheidsbedreiging. Voor de openbare gezondheidszorg komt daar het bevorderen van de toegang tot zorg nog bij.

Ontwikkelingen 2018 en eventuele risico's

De RDOG HM heeft in 2016 een taakstelling van 10% gerealiseerd op de dienst GGD. Dit resulteert in 2017 in een reductie van 9,72% op de bijdrage per inwoner. De financiering van de RAV verloopt volledig via de zorgverzekeraars.

In de afgelopen jaren is een intensief bezuinigingsprogramma doorlopen. Dit heeft in de periode 2009-2016 geleid tot een besparing van ongeveer 15% op de gemeentebijdrage. Consequentie daarvan is dat de beschikbare formatie voor de wettelijke GGD-taken momenteel krap is.

Het is de verwachting dat het aantal meldingen bij Veilig Thuis zal blijven stijgen. Voor het professioneel en effectief uitvoeren van de monitorfunctie is het noodzakelijk dat Veilig Thuis over voldoende capaciteit beschikt. Hiervoor worden in 2017 en verder extra middelen ingezet.

Meer informatie: www.rdoghm.nl

Veiligheidsregio Hollands Midden

Openbaar belang en visie

De Veiligheidsregio Hollands Midden behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van brandweer, geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en rampenbestrijding. Daarnaast realiseert zij een gecoördineerde inzet van de organisaties, instellingen en diensten die bij zware ongevallen en rampen betrokken zijn.

Ontwikkelingen 2018 en eventuele risico's

Vijf jaar na de regionalisering van de brandweer Hollands Midden is er een goed lopend korps. De bezuinigingen lopen op schema en er wordt gewerkt aan een brandweer van de toekomst.

Verder zijn er ook ontwikkelingen in de Oranje kolom - de gebundelde krachten van de gemeenten in de Veiligheidsregio Hollands Midden. Deze gaat zich vanaf 2017 richten op de verdere implementatie van de visie bevolkingszorg. Daarnaast moet er meer verbinding komen tussen risico- en crisiscommunicatie en de kwaliteit en continuïteit van de gemeentelijke crisisorganisatie. Een eventueel risico is de staat van de brandkranen in de veiligheidsregio. Tegenwoordig vallen die onder het beheer van de gemeenten. Geconstateerd is dat er in diverse gemeenten achterstallig onderhoud is. Door de veiligheidsregio is aan de brandweer gevraagd hier een inventarisatie van te maken en aan te geven wat de mogelijke (financiële) gevolgen hiervan zijn.

Verder loopt de vorming van de landelijke meldkamerorganisatie niet zo voorspoedig als gewenst. Dit heeft geleid tot een heroriëntatie. Het einddoel blijft nog wel overeind maar de regionale samenvoegingstrajecten blijven voorlopig nog in beheer van de veiligheidsregio’s. Dit geldt ook voor de dagelijkse gang van zaken.

Meer informatie: www.vrhm.nl

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Openbaar belang en visie

De Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is de uitvoeringsorganisatie voor gemeentelijke en waterschapsbelastingen van negen gemeenten en het Hoogheemraadschap van Rijnland. De BSGR bepaalt ook de hoogte van de WOZ-waarden voor alle onroerende zaken in de deelnemende gemeenten. Het beleid van heffing en invordering van belastingen en de belastingverordeningen worden door de deelnemers zelf vastgesteld.

Ontwikkelingen 2018 en eventuele risico's

In de meerjarenbegroting 2018-2021 is voor Gouda een bijdrage opgenomen van € 1.430.208 voor het jaar 2018. Deze bijdrage zal nog worden aangepast vanwege de gedeeltelijke invoering van het kostprijscalculatiemodel per 1 januari 2018.

In 2016 heeft het algemeen bestuur van de BSGR besloten om het ontwikkelde kostprijscalculatiemodel in 2018 gedeeltelijk en vanaf 2019 volledig als grondslag te gaan hanteren voor de berekening van de bijdrage van de deelnemers. In de nieuwe systematiek wordt de jaarlijkse bijdrage van de deelnemers in eerste instantie als voorschot in rekening gebracht en vindt definitieve afrekening plaats op basis van de jaarrekening van de BSGR van het betreffende begrotingsjaar. Hierdoor kan rekening gehouden worden met het werkelijk aantal aanslagen, aanslagregels, getaxeerde objecten e.d. van de betreffende deelnemer.

Het ontwikkelde kostprijscalculatiemodel zal leiden tot een structurele lagere bijdrage van de gemeente Gouda op basis van de op dit moment gehanteerde heffingsmaatstaven in de diverse belastingverordeningen. Ingeval Gouda echter zou besluiten om voor een of meer belastingen een meer complexe heffingsmaatstaf te gaan hanteren, dan zal dit direct een verhoging van de bijdrage tot gevolg hebben.

De BSGR tracht voortdurend door efficiëntere werkmethoden de kostprijs per product te verlagen zodat ze ook aantrekkelijk blijft voor potentiële nieuwe deelnemers. Mede gelet op de benodigde voorbereidingstijd wordt niet verwacht dat in 2018 een nieuwe deelnemer zal toetreden.

Meer informatie: www.bsgr.nl