Inleiding

Waar wordt het geld van inwoners en de gemeente komende jaren aan uitgegeven? In de programmabegroting
2018–2021 staan alle beleidsvoornemens voor deze periode. Samen met de inkomsten en uitgaven. De plannen zijn beschreven in acht programma’s, waarbij steeds drie vragen centraal staan:

  • Wat wil Gouda bereiken?
  • Wat gaat de gemeente daarvoor doen?
  • Wat gaat het kosten?

De programmabegroting is primair een kaderstellend instrument voor de raad. Tegelijkertijd geeft het document ook inzicht in de financiële positie op korte en lange termijn. Gemeenten zijn verplicht een begroting, meerjarenraming, jaarrekening en jaarverslag te maken volgens de Gemeentewet.