Besluit bij Programmabegroting 2018-2021

(voorgesteld) besluit van
de gemeenteraad

voorstelnummer: 1452

onderwerp: Programmabegroting 2018-2021

De raad van de gemeente Gouda;

gelezen het voorstel van 10 oktober 2017;

gelet op artikel 189 en 191 van de Gemeentewet;

besluit tot:

1. Vaststelling van de programma’s (hoofdstuk 3) uit de programmabegroting 2018-2021.

2. Vaststelling van de paragrafen (hoofdstuk 4) en daarmee (vooruitlopend op de in december 2017 vast te stellen belastingverordeningen) expliciet te besluiten om de gevolgen van de nieuwe tarieven voor lokale heffingen, zoals opgenomen in de paragraaf lokale heffingen, vooruitlopend op de vaststelling van de belastingverordeningen in de begroting te verwerken.

3. Vaststelling van de financiële begroting (hoofdstuk 5), hetgeen betekent:
a. vaststelling van de verwerking van de meicirculaire 2017 en de taakmutaties;
b. vaststelling van de verwerking van de septembercirculaire 2017 en de taakmutaties;
c. vaststelling van de verwerking van de college- en raadsbesluiten en de effecten van de eerste acht maanden 2017;

4. Vaststelling van de Programmabegroting 2018-2021.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 november 2017

De raad der gemeente voornoemd,

 

, griffier , voorzitter