Incidentele baten en lasten

Artikel 189 van de Gemeentewet schrijft voor dat de raad erop toeziet dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Daarmee wordt bedoeld dat in de begroting de structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Om vast te kunnen stellen dat sprake is van structureel evenwicht is het belangrijk dat inzicht bestaat in welk deel van de baten en lasten incidenteel zijn en welke structureel. Daartoe is in de begroting een limitatief overzicht van de incidentele lasten en baten opgenomen en zijn deze per programma inzichtelijk gemaakt. Daarnaast worden toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves vermeld, zowel incidenteel als structureel.

Het overzicht van baten en lasten dient niet alleen voor het horizontale toezicht door de raad, maar is voor de financiële toezichthouder, de provincie Zuid-Holland, een belangrijk overzicht bij de bepaling of de gemeente in aanmerking komt voor het gewenste repressieve toezicht.

In de onderstaande tabel is aangegeven wat de incidentele baten in het meerjarenperspectief zijn.

Incidentele baten

Programma (bedragen * 1.000)

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

01 Economie, cultuur en stadsmarketing

Roze Zaterdag (Algemene reserve)

-115

0

0

0

Versnellingskamer (Reserve Goudse Poort)

-50

-50

-50

-50

02 Zorg (WMO)

Transformatie SD (Reserve SD)

-80

0

0

0

03 Werk en inkomen

Modernisering sociaal dienst (reserve SD)

-160

0

0

0

04 Jeugd, onderwijs en sport

Jeugdbeschermingstafel

-98

-98

-98

0

Impulsregeling (Algemene reserve)

-39

0

0

0

Maatwerk Jeugd (Reserve SD)

-2.800

-2.100

-2.900

0

Transformatie SD (Reserve SD)

-80

0

0

0

05 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Bouwleges en uitvoeringskosten BWT-ODMH (reserve bouwleges)

-585

0

0

0

Funderingsfonds (Algemene reserve)

-145

0

0

0

Grondexploitaties

-10.407

-6.969

-5.464

-1.395

06 Duurzaamheid en stedelijk beheer

Lastenverlichting rioolheffing (Algemene reserve)

-880

0

0

0

Goudse Poort OR (Reserve revitalisering Goudse Poort)

-29

-29

-28

-28

08 Veiligheid en bestuur

Subsidie Hang- en sluitwerk

-50

0

0

0

Toekomstvisie (Algemene reserve)

-50

0

0

0

Radicalisering (Algemene reserve)

-105

0

0

0

20 Overhead

Contractmanagement MH

-741

-741

-741

0

Cheese experience (Algemene reserve)

-60

0

0

0

Organisatieontwikkeling (Reserve organisatieontwikkeling)

-522

-522

-522

-522

21 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

Onttrekking Algemene reserve

-146

0

0

0

Totaal incidentele baten

-17.142

-10.509

-9.803

-1.995

In de onderstaande tabel is aangegeven wat de incidentele lasten in het meerjarenperspectief zijn.

Incidentele lasten

Programma (bedragen * 1.000)

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

01 Economie, cultuur en stadsmarketing

Roze Zaterdag

115

0

0

0

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

0

1.100

0

0

Aansluiting Onderwijs - Arbeidsmarkt

80

50

20

0

Kosten algemene plannen

0

60

60

60

02 Zorg (WMO)

Transformatie SD

80

0

0

0

03 Werk en inkomen

Modernisering sociaal dienst

160

0

0

0

04 Jeugd, onderwijs en sport

Preventie en veiligheid Preventie (PIT)

165

165

0

0

Renovatie onderwijsgebouw

65

0

0

0

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

0

0

60

60

Jeugdbeschermingstafel

98

98

98

0

Impulsregeling

39

0

0

0

Subsidiering jeugdbeleid

142

142

0

0

Transformatie SD

80

0

0

0

Onderwijshuisvesting: tijdelijke huisvesting De Goudse Waarden

1.450

0

0

0

05 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Goudse Waarden

100

200

0

0

Funderingsfonds

145

0

0

0

Stadsvernieuwing

235

0

0

0

Grondexploitaties

10.407

6.969

5.464

1.395

06 Duurzaamheid en stedelijk beheer

Openbare ruimte (Egalisatiereserve)

3.045

2.601

2.167

1.743

Parkeren (Reserve Parkeren)

43

70

81

81

Lastenverlichting Rioolheffing

880

0

0

0

08 Veiligheid en bestuur

Intensivering aanpak woninginbraken

200

230

0

0

Ondermijning

80

80

0

0

Subsidie Hang- en sluitwerk

50

0

0

0

Toekomstvisie

50

0

0

0

Radicalisering

105

0

0

0

Impulsbudget leefbaarheid en veiligheid

132

60

0

0

20 Overhead

Contractmanagement MH

741

741

741

0

Gouwepark

43

43

0

0

Organisatieontwikkeling (Reserve organisatieontwikkeling)

522

522

522

522

Organisatieontwikkeling (Reserve organisatieontwikkeling)

35

35

35

35

21 Financiering en alg. dekkingsmiddelen

Spaaroptie

750

750

500

500

Totaal incidentele lasten

20.037

13.916

9.748

4.396

In de onderstaande tabel is aangegeven wat het saldo van het totaal van de incidentele baten en de incidentele lasten is in het meerjarenperspectief.

2018

2019

2020

2021

Totaal incidentele baten

-17.142

-10.509

-9.803

-1.995

Totaal incidentele lasten

20.037

13.916

9.748

4.396

Totaal

2.895

3.407

-55

2.401

In het overzicht is niet opgenomen het begrotingsresultaat.

Geconcludeerd kan worden dat meerjarig geen structurele lasten worden gedekt door incidentele baten.

Aan de reserve parkeren wordt structureel € 40.000 per jaar onttrokken ter dekking van de kapitaallasten als gevolg van de uitbreiding parkeergelegenheid Klein Amerika.