Financiering

Inleiding

In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze de gemeente Gouda omgaat met de vermogenspositie en met het beheer van de geldstromen.

De Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) vormt het wettelijk kader voor de financieringsparagraaf. Het doel is het bevorderen van de kredietwaardigheid en de transparantie van het financieringsbeleid.

Hiervoor is een aantal instrumenten:

  • het stellen van een kwantitatieve kasgeldlimiet en een renterisiconorm over de vaste schuld;
  • het verplichten tot het opstellen van een treasurystatuut;
  • het verplichten van een verantwoordingsrapportage in de jaarrekening en begroting;
  • de verplichting om alle overtollige liquiditeiten die een bepaalde norm te boven gaan te stallen bij het Rijk of andere openbare lichamen.

In deze begroting wordt ingegaan op het voorgenomen beleid, in de jaarstukken op de uitvoering van het beleid.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  1. beleid
  2. rente
  3. risicobeheer
  4. leningenportefeuille