Leeswijzer

De programmabegroting is opgebouwd uit een aantal onderdelen:

 • De begroting op hoofdlijnen
  Dit onderdeel bevat een samenvatting van de belangrijkste punten uit de programmabegroting.
 • Programma's
  Elk programma gaat in op de eerder aangehaalde drie W-vragen:
  Wat wil Gouda bereiken?
  - geeft inzicht in de gestelde doelen middels een doelenboom en/of tekst;
  - bevat een overzicht van wettelijk voorgeschreven beleidsindicatoren;
  Wat gaat de gemeente daarvoor doen?
  - geeft een beschrijvingen van de activiteiten die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken;
  - bevat een overzicht van eventuele eigen beleidsindicatoren;
  - geeft inzicht in de betrokken verboden partijen;
  Wat gaat het kosten?
  - bevat een overzicht van de lasten en baten en – waar relevant – een overzicht van de investeringen.
 • Overzichten
  De overzichten Overhead en Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien zijn verplichte onderdelen van de programmabegroting. Voor de leesbaarheid zijn deze opgenomen als hoofdstuk 3.9 en 3.10.
 • Paragrafen
  De paragrafen gaan in op financiële en bedrijfsmatige onderwerpen die meerdere programma’s raken. Alle paragrafen zijn wettelijk verplicht.
 • Financiële begroting
  Dit onderdeel bevat een uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente Gouda. Met onder andere de geprognosticeerde balans in meerjarenperspectief en ook de meerjarige ontwikkeling van het EMU-saldo. Tevens is het meerjarig overzicht van baten en lasten opgenomen. Ook de investeringsplanning en een overzicht van de reserves en voorzieningen worden gepresenteerd. De meeste overzichten in dit onderdeel zijn wettelijk voorgeschreven.
 • Besluit en bijlagen
  De begroting wordt gecompleteerd met het voorgestelde raadsbesluit en enkele bijlagen, waaronder het nieuwe overzicht van baten en lasten per taakveld.