Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Kapitaalgoederen zijn nodig om de gemeentelijke diensten te kunnen leveren. Voorbeelden zijn wegen, openbare verlichting, civiele kunstwerken als bruggen, kademuren en viaducten, verkeersmaatregelen, watergangen en havens, openbaar groen, speelvoorzieningen, riolering en gemeentelijke gebouwen.

De lasten van onderhoud komen ten laste van diverse programma's.

Het onderhoudsbeleid is gebaseerd op de volgende door de raad vastgestelde nota's:

Nota

Datum vaststelling

Nota onderhoud schoolgebouwen

Vastgesteld op 12-12-2005

Nota onderhoud gemeentelijke gebouwen en objecten

Vastgesteld op 13-12-2006

Nota kwaliteitsplan openbare ruimte (KOR)

Vastgesteld op 03-10-2005,
actualisatie in 2016 (ter kennisname) aan de raad aangeboden

Nota lange-termijn-investeringen (LTI)

Vastgesteld op 25-05-2011

Nota beheerplan groot- en vervangingsonderhoud (GoVo)

Vastgesteld op 10-11-2012, actualisatie (ter kennisname) in november 2016 aan de raad aangeboden

Nota verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP)

Vastgesteld op 17-12-2014

Nota onderhoud sporthallen en zwembaden

Vastgesteld op 27-06-2005

In totaal geeft Gouda jaarlijks rond de € 32 miljoen uit aan onderhoud van kapitaalgoederen. Omdat de onderhoudsbehoefte per jaar kan verschillen, kunnen de uitgaven ook jaarlijks verschillen. Daarom worden egalisatievoorzieningen gebruikt waaraan jaarlijks een bedrag wordt gedoteerd. In een jaar dat er minder wordt uitgegeven dan begroot, groeit de voorziening, en de middelen uit de voorziening zijn beschikbaar in een jaar waarin er meer wordt uitgegeven dan wordt toegevoegd aan de voorziening.