Lijst Verbonden Partijen

Met de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in 2016 is de gemeente voortaan verplicht om in de paragraaf Verbonden partijen een overzicht op te nemen.

In onderstaande tabellen is deze lijst opgesplitst in twee tabellen:

  • Belangen en vertegenwoordiging in de verbonden partij
  • Financiële gegevens en risico's

Tabel 1: Belangen en vertegenwoordiging verbonden partij

De eerste tabel geeft informatie over de vertegenwoordiging in de besturen door de gemeente Gouda, het openbaar belang dat gediend is en de invloed die Gouda heeft op de verbonden partij.

Gemeenschappelijke regelingen

Naam organisatie

Wijze van dienen van het gemeentebelang

Openbaar belang

Belang van de gemeente in verbonden partij

Regio Midden-Holland

In het AB zitten twee collegeleden die door de raad benoemd zijn.

Regionale beleidsvorming en strategische belangbehartiging van de aangesloten gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard Waddinxveen en Zuidplas.

20%
Ieder AB-lid heeft 1 stem.

Omgevingsdienst Midden-Holland

In het AB zitten twee collegeleden die door het college zijn aangewezen, waarvan 1 lid zitting heeft in het DB.

Bijdrage leveren aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

18%
Stemverhouding op basis van budget € 100.000= 1 stem.

Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

In het AB zitten twee leden die door de raad en het college zijn aangewezen.

Beheer van recreatieterreinen voor regionale dagrecreatie in Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Alphen aan den Rijn, Krimpenerwaard en enkele kleinere gebieden.

Daarnaast is men beheerder en ontwikkelaar van routestructuren in het Groene Hart

20%
Ieder AB-lid heeft 1 stem.

Streekarchief Midden-Holland

In het AB zitten twee collegeleden die door de raad benoemd zijn.

Het conform de archiefwet bewaren van de archieven van de besturen en ambtelijke instellingen van de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan de IJssel, Waddinxveen, Zuidplas en het ISMH.

20%
Ieder AB-lid heeft 1 stem.

Promen

In het AB zit een collegelid dat door het college is aangewezen.

Uitvoering geven aan de Wet Sociale Werkvoorziening.

Daarnaast het uitvoeren van re-integratieactiviteiten voor werkzoekenden met een Participatiewet-uitkering.

14,2%
Ieder AB-lid heeft 1 stem.

Bedrijvenschap Regio Gouda

De leden van het AB worden door de raden danwel uit de colleges aangewezen. Hiervan moet tenminste 1 lid deel uitmaken van het college van B&W.
Gemeente Gouda wijst de plaatsvervangend voorzitter aan.

Het in een samenwerkingsverband van Gouda, Waddinxveen en Zuidplas ontwikkelen van het bedrijventerrein Gouwe Park

13,3%
Ieder AB-lid heeft 1 stem.

RZG Zuidplas Grondbank

In het AB zitten twee collegeleden die door het college zijn aangewezen. Het college van Gouda doet een bindende voordracht voor het DB-lid.

Het verwerven van strategische grondposities in de Zuidplaspolder voor een integrale gebiedsontwikkeling.

Tevens de verkoop van de verworven gronden tegen een zo gunstig mogelijke waarde ontwikkeling van deze gronden.

5%
Ieder AB-lid heeft 1 stem

Regionale dienst Openbare gezondheidszorg Hollands Midden

In het AB zit een lid dat door de raad is aangewezen.
Het lid maakt deel uit van het college.

De RDOG bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de burgers in de regio Hollands Midden in normale en crisisomstandigheden.

Daarnaast zet de RDOG zich in om effecten van gezondheidsbedreigingen te beperken.

8%
Aantal stemmen gebaseerd op inwoneraantal.

Veiligheidsregio Hollands Midden

Het AB wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

Belangenbehartiging van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van brandweer, geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en rampenbestrijding.

Daarnaast aan het realiseren van een gecoördineerde inzet bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten.

8%
Aantal stemmen gebaseerd op inwoneraantal.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

In het AB zit een collegelid dat door het college benoemd is.

Het heffen en invorderen van lokale belastingen voor de deelnemers. Daarnaast het bepalen van de hoogte van de WOZ-waarden voor alle onroerende zaken in deze gemeente.

14,66%
Aantal stemmen gerelateerd aan bijdrage in kalenderjaar.

Vennootschappen

Naam organisatie

Wijze van dienen van het gemeentebelang

Openbaar belang

Belang van de gemeente in verbonden partij

Sport.Gouda

DE AVA wordt vertegenwoordigd door een collegelid.

Voor de afgenomen diensten is een dienstverleningsovereen-
komst afgesloten.

Het realiseren, beheren en exploiteren van voorzieningen en accommodaties op het gebied van sport, ontspanning en recreatie, zoals het Groenhovenbad, gymzalen, sporthallen en velden.

Daarnaast worden voor derden activiteiten uitgevoerd zoals buitenschoolse activiteiten, organisatie en uitvoering van sportevenementen, arrangementen voor bedrijfssporten en advies & consult.

100%
stemrecht als aandeelhouder.

N.V. BNG

DE AVA wordt vertegenwoordigd door een collegelid.

Voor de afgenomen diensten is een dienstverleningsovereen-
komst afgesloten.

Het uitvoeren van gespecialiseerde financiële dienstverlening voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang tegen zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger

0,15%
stemrecht als aandeelhouder.

Oasen N.V.

DE AVA wordt vertegenwoordigd door een collegelid.

Voor de afgenomen diensten is een dienstverleningsovereen-
komst afgesloten.

Het leveren van drinkwater voor de inwoners van Gouda en een groot aantal andere gemeenten in het Groene Hart.

9,63%
stemrecht als aandeelhouder.

NV Cyclus

DE AVA wordt vertegenwoordigd door een collegelid.

Voor de afgenomen diensten is een dienstverleningsovereen-
komst afgesloten.

Advisering over het beheer van openbare ruimte en afval beheer. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan deze beheer taak.

Daarnaast wordt ook informatie en advies gegeven over regionaal en lokaal afvalbeleid. Als zodanig levert zij ook een bijdrage aan een schoon, heel en veilig leefmilieu

20%
Ieder AB-lid heeft 1 stem

Coöperatieve Parkeerservice U.A.

De gemeente wordt vertegenwoordigd in de algemene ledenvergadering (ALV)

ParkeerService ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid

9,1%
Ieder lid heeft 1 stem.

tabel 2: Financiële gegevens en risico's

In de tweede tabel zijn enkele financiële gegevens opgenomen zoals de jaarlijkse bijdragen 2018 van de gemeente aan de verbonden partij en de vermogensontwikkelingen.

Voor het Bedrijvenschap Regio Gouda, Cyclus N.V., Oasen N.V. en de N.V. Bank Nederlandse Gemeente wordt geen jaarlijkse bijdrage betaald. Voor het Bedrijvenschap en de Grondbank RZG geldt dat de gemeente mogelijk een bijdrage moet leveren of kan ontvangen bij afsluiting van de grondexploitatie. Voorlopig is de verwachting bij beide verbonden partijen dat de grondexploitatie minimaal budgettair neutraal zal worden afgesloten.

In de kolom resultaten is bij de gemeenschappelijke regelingen het verwachte resultaat voor 2017 en voor de overige verbonden partijen het gerealiseerde resultaat van 2016 weergegeven.

Verwacht wordt dat de ontwikkelingen zodanig zijn dat er geen grote verschuivingen in resultaat en balans voor de komende jaren zullen plaatsvinden.

Risico's van enige omvang zijn benoemd in de kolom 'risico's'. Meer informatie is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Gemeenschappelijke regelingen

Naam

Verwachte omvang eind van het jaar
(€ 1.000)

Verwachte omvang t.o.v. totaal (%)

Eigen vermogen
1-1 2016
BBV art. 15 lid 2c

Eigen vermogen
31-12 2016
BBV art.15 lid 2c

Vreemd vermogen
1-1-2016
BBV art.15 lid 2c

Vreemd vermogen
31-12-2016
BBV art.15 lid 2c

Resultaat
2017

Risico's

Regio Midden Holland

125

31,6%

1.023

998

6.431

382

0

Omgevingsdienst Midden-Holland

2.954

17,7%

2.923

3.678

5.933

11.890

0

Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

516

28,3%

6.885

6.551

1.602

1.674

0

Streekarchief Midden-Holland

440

38,7%

493

385

315

321

0

Promen

363

38,7%

1.505

1.759

7.120

7.237

0

Bedrijvenschap
Regio Gouda

0

0

0

14.453

14.333

0

Gelet op de ambitie om de verkopen in 2018 van het Bedrijvenschap af te ronden wordt de gewenste eigen ontwikkeling van bedrijventerreinen door omliggende gemeenten als risico gezien.

Grondbank RZG Zuidplas

228

6,0%

-29.620

-23.086

96.635

96.671

0

Risico op waardeontwikkelingen gronden als gevolg van nieuw provinciaal beleid voor nieuwe woningbouwlocaties.

Risico op waarderingsregels als gevolg van gewijzigde wetgeving BBV.I3

Regionale Dienst Openbare gezondheidszorg
Hollands Midden

2.404

9,5%

5.787

5.765

24.793

25.156

0

Veiligheidsregio Hollands Midden

4.415

9,8%

10.396

9.928

16.429

13.541

0

Belasting-samenwerking Gouwe-Rijnland

1.412

14,7%

3.082

2.698

5.505

5.468

0

Verbonden partijen

Naam

Verwachte omvang eind van het jaar (€ 1.000)
BBV art. 15 lid 2b

Verwachte omvang t.o.v. totaal (%)
BBV art. 15 lid 2b

Eigen vermogen
1-1 2016
BBV art. 15 lid 2c

Eigen vermogen
31-12 2016
BBV art.15 lid 2c

Vreemd vermogen
1-1-2016
BBV art.15 lid 2c

Vreemd vermogen
31-12-2016
BBV art.15 lid 2c

Resultaat
2016
BBV art.15 lid 2d

Risico's
BBV art.15 lid 2e

Sport.Gouda

2.073

2.076

2.139

1.775

4

N.V. BNG

3.587.000

4.177.000

149.895

145.328

226.000

Oasen N.V.

90.071

94.042

128.247

143.661

3.971

N.V.A Cyclus

13.925

7.798

9.282

12.444

5.775

Cooperatieve Parkeerservice U.A.

1.098

495

2.334

2.035

-602