Stand en verloop reserves

Hieronder volgt een overzicht per programma van het geprognosticeerde verloop van de reserves. Hierin zijn de beginstanden, de mutaties en de eindstanden voor de periode 2018-2021 opgenomen. Het begrotingssaldo c.q. het meerjarenperspectief is afgewikkeld ten gunste van de algemene reserve, die gekoppeld is aan programma 21. Aanvullend is op grond van wettelijke voorschriften in de bijlagen een overzicht opgenomen met een specificatie per reserve.

Programma 1 Economie, cultuur en stadsmarketing

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

185

185

185

185

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

185

185

185

185

Programma 2 Zorg (Wmo)

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

4.266

4.266

4.266

4.266

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

4.266

4.266

4.266

4.266

Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

3.459

2.874

2.874

2.874

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

585

0

0

0

Stand per 31 december

2.874

2.874

2.874

2.874

Programma 6 Duurzaamheid en stedelijk beheer

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

5.846

5.770

5.721

5.684

Vermeerderingen

43

70

81

81

Verminderingen

119

119

118

117

Stand per 31 december

5.770

5.721

5.684

5.648

Programma 8 Veiligheid en bestuur

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

1.922

1.922

1.922

1.922

Vermeerderingen

0

0

0

0

Verminderingen

0

0

0

0

Stand per 31 december

1.922

1.922

1.922

1.922

Programma 20 Overhead

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

378

413

448

483

Vermeerderingen

557

556

557

557

Verminderingen

522

521

522

522

Stand per 31 december

413

448

483

518

Programma 21 Financieringsmiddelen en algemene dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

29.877

29.561

31.042

33.078

Vermeerderingen

4.344

3.581

4.936

2.653

Verminderingen

4.660

2.100

2.900

0

Stand per 31 december

29.561

31.042

33.078

35.731

Totaal programma's

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

Stand per 1 januari

45.933

44.991

46.458

48.492

Vermeerderingen

4.944

4.207

5.574

3.291

Verminderingen

5.886

2.740

3.540

639

Stand per 31 december

44.991

46.458

48.492

51.144

Programma 1 Economie, cultuur en stadsmarketing

Bij het 2e begrotingswijziging 2015 is de reserve cultuur- en erfgoedfonds ingesteld.

Programma 2 Zorg (Wmo)

Onder dit programma valt de reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Deze reserve is in 2014 bij de jaarrekening gevormd. De middelen voor MO/VO worden door Gouda als centrumgemeente mede namens de regio uitgegeven. Bij de jaarrekening 2015 is besloten om ook eventuele overschotten op de nieuwe regionale taak beschermd wonen toe te voegen aan deze reserve. De niet bestede budgetten worden jaarlijks toegevoegd aan deze bestemmingsreserve.

Programma 5 Ruimtelijke ordening

Onder dit programma vallen de reserve wijkontwikkeling, de reserve bouwleges, de reserve actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen en de reserves nog uit te voeren civieltechnische werkzaamheden en plankosten Drie Notenbomen en Bolwerk en de reserve voormalig NIEGG Spoorzone en Westergouwe.

Programma 6 Duurzaamheid en stedelijk beheer

Tot dit programma behoren de reserve herontwikkeling Zuidelijk stationsgebied, de reserve parkeren en de reserve revitalisering Goudse Poort.

Programma 8 Veiligheid en bestuur

Onder dit programma valt de reserve niet gesprongen explosieven WOII.

Programma 20 Overhead

Onder dit programma valt de reserve organisatieontwikkeling.

Programma 21 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Onder dit programma vallen de algemene reserve, de reserve Sociaal domein en vanaf 2017 de egalisatie reserve openbare ruimte. De omvang van de algemene reserve neemt in de loop van de jaren toe als gevolg van de spaaroptie ter versterking van het weerstandsvermogen. De reserve Sociaal domein is ingesteld in de 1e begrotingswijziging 2016 en is onder andere bedoeld voor het opvangen van tegenvallers binnen de decentralisaties in het sociaal domein per 1 januari 2015. Voor 2018 t/m 2020 worden uit de reserve de verwachte tegenvallers binnen de jeugdzorg opgevangen. Aan de egalisatie reserve openbare ruimte wordt het voordeel toegevoegd dat ontstaat door het verplicht activeren van investeringen met maatschappelijk nut. De verlaging van de dotatie aan de voorziening groot onderhoud en opvoeren van kapitaallasten heeft een positief resultaat tot gevolg.