Uiteenzetting van de financiële positie en toelichting

Ontwikkeling van het meerjarenperspectief 2018-2021

De basis voor het meerjarenperspectief 2018-2021 ligt in de 2e begrotingswijziging 2017. Daarna heeft de raad de Kadernota 2018-2021 vastgesteld. Samen met de resultaten van de circulaires over het gemeentefonds en de ontwikkelingen in de eerste acht maanden van 2017 leidt dit tot het volgende meerjarenperspectief. In de tabel betekent een positief bedrag een overschot of voordeel voor het perspectief. Bij een negatief bedrag gaat het om een nadeel of tekort. De in de tabel geschetste ontwikkelingen worden hierna verder uitgewerkt en toegelicht.

bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

Meerjarenperspectief na 2e begrotingswijziging 2017

1.800

4.075

4.427

5.150

Mutaties van het meerjarenperspectief:

Meicirculaire 2017

2.028

2.146

2.224

2.421

College- en raadsbesluiten

-2

-2

-2

-2

Effecten eerste acht maanden 2018

-3.793

-6.202

-4.672

-7.586

Septembercirculaire 2017

516

213

293

428

Meerjarenperspectief programmabegroting 2018-2021

549

230

2.269

410

Financieel en materieel sluitende begroting

Voor 2018 en verder wordt een financieel en materieel sluitende begroting gepresenteerd. Daarmee wordt voldaan aan een van de eisen van de provinciale toezichthouder om in aanmerking te komen voor het gewenste repressief toezicht. In de paragraaf Incidentele baten en lasten van dit hoofdstuk wordt de sluitende begroting verder toegelicht.