Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

In deze paragraaf gaat het om de vraag in welke mate de gemeente in staat is om de financiële gevolgen van risico's die materieel relevant zijn, op te kunnen vangen. Deze paragraaf geeft ook aanvullende informatie over een zestal financiële kengetallen: netto schuld quote, netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, solvabiliteitsratio, structurele exploitatieruimte, grondexploitatie en belastingcapaciteit.