Inleiding

De financiële begroting biedt vanuit verschillende invalshoeken inzicht in de financiële positie van de gemeente. Allereerst wordt ingegaan op de totstandkoming van het begrotingsaldo en meerjarenperspectief. Tevens is de geprognosticeerde balans opgenomen en het EMU-saldo. Daarna wordt inzicht gegeven in de lasten en baten per programma, het concerninvesteringsplan, de financieringspositie en de reserves en voorzieningen.