Overzichten

In deze paragraaf staan de volgende overzichten:

  1. overzicht lokale heffingen;
  2. overzicht lokale lastendruk eigenaar/gebruiker en huurder.

1. Overzicht lokale heffingen

In het onderstaande overzicht staan de geraamde opbrengsten voor 2018.

Belasting

Geraamde opbrengst 2018

Geraamde Kwijtschelding 2018

Geraamde opbrengst 2017

Tarieven 2018

OZB eigenaar woning

7.176.992

6.940 

8.791.265

0,1190%

OZB eigenaar niet-woning

3.988.633

3.932.794

0,3038%

OZB gebruiker niet-woning

3.039.224

3.060

2.996.704

0,2422%

Afvalstoffenheffing

9.340.000

722.500

9.633.634

1p: 258,60

mp:325,80

Rioolheffing eigenaren

7.314.387

6.019.837

219,35

Rioolheffing gebruikers

7.846.082

           569.250

7.806.423

222,60

De geraamde opbrengsten zijn bruto-opbrengsten zonder aftrek van geraamde kwijtscheldingen.

De OZB-tarieven zijn nog gebaseerd op de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2016 en moeten dus nog worden gecorrigeerd op basis van de hertaxatie met peildatum 1 januari 2017. Er is echter wel rekening gehouden met een structurele verlaging van de OZB-inkomsten voor woningen in 2018 met € 2.000.000.

De OZB-tarieven van een niet-woning zijn inclusief een opslag van 7% ten behoeve van het Ondernemersfonds Gouda (OFG). Het OFG ontvangt jaarlijks een subsidie van 7% van de OZB-inkomsten van niet-woningen van twee jaar daarvoor. In de begroting 2018 is voor deze subsidie een bedrag van € 499.531 opgenomen.

De afvalstoffenheffing kent twee tarieven: 1p = 1 persoonshuishouden en mp = meerpersoonshuishouden. De geraamde opbrengst afvalstoffenheffing is exclusief de reinigingsrechten bedrijven.

2. Overzicht lokale lastendruk eigenaar/gebruiker en huurder

In onderstaande tabel is de lastendruk in Gouda in het jaar 2018 voor zowel een eigenaar-gebruiker als een huurder vermeld. De tabel geeft eerst de lastendruk 2018 weer als geen lastenverlichting zou zijn voorgesteld. De laatste twee kolommen zijn inclusief de voorgestelde lastenverlichting. Als uitgangspunt is een meerpersoonshuishouden genomen.

Voor de berekening van de OZB is uitgegaan van een woning met een WOZ-waarde van € 176.000 (gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Gouda in 2017).

2018

2018

2018

2018

eigenaar/gebruiker

zonder lasten-verlichting

huurder

zonder

lastenverlichting

eigenaar/gebruiker

met lasten-verlichting

huurder

met

lastenverlichting

OZB eigenaar

262,90

209,45

Afvalstoffenheffing

336,60

336,60

325,80

325,80

Rioolheffing eigenaar

231,30

219,35

Rioolheffing gebruiker

222,60

222,60

222,60

222,60

Totaal

1.053,40

559,20

977,20

548,40

Huiseigenaren in Gouda betalen gemiddeld circa 80% meer lokale lasten dan huurders, en staan met hun lokale lasten in de top 10 van duurste gemeenten van Nederland; huurders in Gouda staan buiten de top 25. In 'Gouda daagt uit' is om die reden voorzien in een verlaging van de OZB. Voor de lokale lasten geldt een verdere verhoging van de rioollasten waartoe de gemeenteraad in 2014 vrijwel unaniem heeft besloten om daarmee tot houdbare rioolfinanciering te komen. Wel is in het kader van Afval scheiden Loont voorzien in een bijstelling van de afvalstoffenheffing met circa € 10,-- naar beneden. De lasten op het gebied van afvalstoffenheffing zullen vanaf 2018 naar verwachting verder dalen vanwege onder andere een nieuw af te sluiten afvalcontract. Dat komt aan zowel huurders als eigenaren ten goede.