Kostenonderbouwing tarieven

De gemeente Gouda hanteert bij de vaststelling van de tarieven voor 2018 een rechtvaardige en kostendekkende tarifering als uitgangspunt.

Onderstaand zijn de kostprijsonderbouwingen van de tarieven voor leges, afvalstoffenheffing en rioolheffing voor 2018 weergegeven.

Titel 1 Algemene dienstverlening

Legesverordening

Lasten taakvelden

Overhead

BCF BTW

Totale lasten

Baten Leges

Totale baten

Kosten-dekkend-heid

1.1 Burgerlijke stand

131.595

6.887

4.823

143.305

111.711

111.711

78,0%

1.2 Reisdocumenten en NL ID-kaart

799.925

44.030

5.650

849.605

707.151

707.151

83,2%

1.3 Rijbewijzen

274.584

13.674

5.594

293.851

339.518

339.518

115,5%

1.4 Verstrekking Basisreg Personen

73.310

3.665

1.128

78.104

32.656

32.656

41,8%

1.5 Publiekszaken ov

210.192

10.422

638

221.253

142.518

142.518

64,4%

1.7 Gemeentearchief

9.439

472

0

9.911

3.448

3.448

34,8%

1.9 Geluidshinder

690

34

0

724

262

262

36,2%

1.10 Winkeltijdenwet

2.288

114

0

2.402

567

567

23,6%

1.11 Huisvestingswet

60.777

2.282

0

63.059

0

0

0,0%

1.13 Verkeer en Vervoer

80.386

4.019

3.546

87.951

21.362

21.362

24,3%

1.14 Leegstandswet

7.027

351

0

7.379

1.600

1.600

21,7%

1.16 Kansspelen

2.288

114

0

2.402

2.289

2.289

95,3%

1.17 Telecommunicatie

46.094

2.305

0

48.399

34.489

34.489

71,3%

1.18 Diversen

115.501

5.695

0

121.196

31.498

31.498

26,0%

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Legesverordening

Lasten taakvelden

Overhead

BCF BTW

Totale lasten

Baten Leges

Totale baten

Kosten-dekkend-heid

2.1 Begripsomschrijving

0

0

0

0

0

0

0,0%

2.2 Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag

0

0

0

0

0

0

0,0%

2.3 Omgevingsvergunning

0

0

0

0

0

0

0,0%

2.4 Vermindering

0

0

0

0

0

0

0,0%

2.5 Teruggaaf

0

0

0

0

0

0

0,0%

2.6 Intrekking Omgevingsvergunning

0

0

0

0

0

0

0,0%

2.7 Wijziging omgverg agv wijz project

0

0

0

0

0

0

0,0%

2.8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

0

0

0

0

0

0

0,0%

2.9 -

0

0

0

0

0

0

0,0%

2.10 In deze titel niet benoemde beschikking

0

0

0

0

0

0

0,0%

Totaal titel 2

1.330.834

237.716

279.475

1.848.025

1.783.551

1.783.551

96,5%

De lasten en baten binnen titel 2 (fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning) worden niet op hoofdstukniveau begroot maar op titelniveau. Het totaal van titel 2 heeft daarom betrekking op de totalen van hoofdstuk 2.1 tot en met hoofdstuk 2.10.

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Legesverordening

Lasten taakvelden

Overhead

BCF BTW

Totale lasten

Baten Leges

Totale baten

Kosten-dekkend-heid

3.1 Horeca

66.343

3.317

0

69.660

7.829

7.829

11,2%

3.2 Organiseren evenementen of markten

84.644

4.232

0

88.876

14.876

14.540

16,4%

3.3 Prostitutiebedrijven

2.288

114

0

2.402

572

559

23,3%

3.5 Brandbeveiligingsverordening

74.486

5.542

0

80.028

45.230

45.230

56,5%

3.6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

0

0

0

0

0

0

0,0%

Recapitulatie

Titel

Lasten taakvelden

Overhead

BCF BTW

Totale lasten

Baten Leges

Totale baten

Kosten-dekkend-heid

Titel 1

1.814.095

94.066

21.379

1.929.541

1.429.068

1.429.068

74,1%

Titel 2

1.330.834

237.716

279.475

1.848.025

1.783.551

1.783.551

96,5%

Titel 3

227.760

13.206

0

240.966

68.507

68.158

28,3%

Kostenonderbouwing legestarieven uit de Legesverordening

Voor de berekening van de kostendekkendheid van de legestarieven uit de legesverordening worden aan de kostenkant alle directe lasten die op de betreffende taakvelden staan, betrokken in de berekening. Het gaat hierbij om de taakvelden Burgerzaken, Openbare orde en veiligheid, Parkeren, Openbaar groen en (openlucht) recreatie, Milieubeheer en Wonen en bouwen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten voor afdrachten van rijksleges voor rijbewijzen en reisdocumenten, inzet van de medewerkers van de Omgevingsdienst, maar ook aan automatiseringskosten en uren van medewerkers die direct kunnen worden toegerekend aan de betreffende producten.

De indirecte overheadlasten worden buiten de begroting om toegerekend op basis van de omvang van de taakvelden. De systematiek van toerekenen aan de hand van de omvang van het taakveld verdeelt de overhead over alle kosten. Het voordeel van deze systematiek is de eenvoud.

Ten slotte wordt buiten de begroting om een deel van de btw op de legesgerelateerde kosten toegerekend.

Aan de batenkant worden de geraamde inkomsten in beeld gebracht. Wanneer de baten worden afgezet tegen de lasten resulteert de kostendekkendheid. Een kostendekkendheid van minder dan 100% impliceert dat de geraamde lasten de geraamde baten overschrijden.

Uit de tabel met betrekking tot de kostenonderbouwing van de leges blijkt dat de geraamde baten van de verordening niet uitgaan boven de totale geraamde lasten van de verordening. Dit geldt ook wanneer de drie titels in de legesverordening individueel worden bekeken. Enkel het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs is meer dan kostendekkend. Hier ligt geen achterliggende beleidskeuze achter, het tarief is historisch zo gegroeid en volgt de door de overheid gemaximeerde tariefstelling. Kruissubsidie binnen een titel van de legesverordening is toegestaan en leidt niet tot problemen.

Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing

Uitgangspunt bij de bepaling van de hoogte van de afvalstoffenheffing is 100% kostendekking. Alle kosten die op het taakveld Afval staan, worden betrokken bij de berekening van de heffing. Het betreft hier zowel de kosten van afvalinzameling als van afvalverwerking. Daarnaast worden de kapitaallasten ondergrondse containers en de kosten van de kwijtscheldingen afvalstoffenheffing meegenomen. Een correctie wordt gemaakt voor de kosten van het inzamelen van bedrijfsafval: deze kosten worden buiten de heffingsberekening gehouden.

Ook kosten vanuit andere taakvelden die aan de afvalstoffenheffing dienen te worden toegerekend, tellen mee. Aan de hand van de capaciteitsraming worden kosten Handhaving (in dit geval reinigingsinspectie) toegerekend aan de afvalstoffenheffing. Op het taakveld Belastingen worden de perceptiekosten (kosten van aanslagoplegging en invordering van alle heffingen) verzameld. Op basis van het aantal aanslagregels afvalstoffenheffing vindt de toerekening aan Afval plaats. Vanuit het taakveld Verkeer en wegen wordt een deel van de kosten voor straatreiniging aan Afval toegerekend. Het betreft het deel dat betrekking heeft op het inzamelen van huishoudelijk afval op straat.

De directe uurkosten van medewerkers worden toegerekend op basis van de raming van de directe uren. De indirecte personele overhead wordt buiten de begroting om toegerekend op basis van de omvang van de taakvelden.

In de uiteindelijke hoogte van de afvalstoffenheffing wordt buiten de begroting om een deel van de btw op afval-gerelateerde kosten toegerekend. Sinds de introductie van het btw-compensatiefonds (per 1 januari 2003) hanteren gemeenten deze werkwijze.

Door schommelingen in kosten zoveel mogelijk op te vangen in de kostenegalisatievoorziening afvalstoffenheffing wordt voorkomen dat de afvalstoffenheffing voor de burger sterk fluctueert.

Kostenonderbouwing rioolheffing

Voor de berekening van de hoogte van de rioolheffing worden alle lasten die op het taakveld Riolering staan betrokken in de hoogte van de heffing. Bij Riolering realiseert de gemeente 100% kostendekking. De grootste kostencomponenten binnen Riolering zijn de kapitaallasten van de historische investeringen. Daarnaast vormen de kosten van dagelijks onderhoud (op dit moment ondergebracht bij Cyclus NV) en groot onderhoud belangrijke kostencomponenten. Ook kwijtscheldingen van het opgelegde gebruikersdeel van de rioolheffing worden betrokken in de kosten van Riool.

Op het taakveld Belastingen worden de perceptiekosten (kosten van aanslagoplegging en invordering van alle heffingen) verzameld. Op basis van het aantal aanslagregels rioolheffing vindt de toerekening aan Riool plaats. Vanuit het taakveld Verkeer en wegen wordt een deel van de kosten straatreiniging aan Riool toegerekend. Het betreft het deel dat betrekking heeft op het voorkomen van de vervuiling van het riool en de rioolkolken. Het deel van de kosten baggeren sloten en watergangen dat betrekking heeft op de verbetering van de waterkwaliteit, wordt toegerekend aan Riool.

De directe uurkosten van medewerkers worden toegerekend op basis van de raming van de directe uren. De indirecte personele overhead wordt buiten de begroting om toegerekend op basis van de omvang van de taakvelden.

In de uiteindelijke hoogte van de rioolheffing wordt, buiten de begroting om, een deel van de btw op riool-gerelateerde kosten toegerekend. Sinds de introductie van het btw-compensatiefonds hanteren gemeenten deze werkwijze.

In lijn met het GRP 2014-2018 en de ontwikkeling van de rioolheffing worden op nacalculatiebasis de kosten en baten met elkaar verrekend. De positieve effecten van de nieuwe BBV-regeling worden daarbij betrokken. Uitgangspunt is dat uiterlijk in 2020 de voorziening Riolering van voldoende omvang is om direct vanuit deze voorziening de vervangingsinvesteringen riolering te bekostigen. Naar verwachting heeft de nieuwe BBV-regeling op termijn een positief effect op de hoogte van de rioolheffing van 5 tot 10%.

Het GRP-raadsbesluit van december 2014 (onder meer een toekomstbestendige financieringssystematiek van de rioleringskosten) impliceert ook dat het surplus aan heffingsbedragen wordt toegevoegd aan de voorziening Riolering. Het uitgangspunt is daarbij om vanaf 2020 deze voorziening in te zetten ter dekking van de kosten vervangingsinvesteringen riolering.